Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży produktów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem https://hotzabawy.eu/ jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich +18lat.

§ 2
Definicje nazw użytych w Regulaminie

1.      Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – Firma Premium , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 9491797767, REGON 365573960

2.     Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://hotzabawy.eu/

3.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Profil – miejsce w serwisie w którym użytkownik, zamieszcza ogłoszenie sprzedaży swoich plików.

5.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7.      Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8.   Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10.Wszystkie zdjęcia i filmy dostępne na stronie przedstawiają osoby powyżej 18 roku życia. Administrator strony posiada licencję na wykorzystanie w/w plików.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z funkcjonalności sklepu

1.   W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b)   standardowy system operacyjny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie

c)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

d) program do rozpakowania plików RAR

2.      Sprzedawca zastrzega, iż niespełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 może doprowadzić do sytuacji, w której złożenie zamówienia, zawarcie czy też wykonanie umowy nie będzie możliwe, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.[1]

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta lub z możliwością jego utworzenia.

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany techniczne w “Serwisach” które są zawarte w materiałach płatnych. Działanie serwisów jest aktualne na dzień 28 lipca 2020r. Raz do roku w miesiącu Styczeń następuje aktualizacja płatnych materiałów.

8. Dostęp do materiałów następuje w przeciągu max 48h. Link do pobrania zostaje wysłany na adres email podany podczas zakupu.

9. W wypadku niemożliwości ściągnięcia pliku istnieje możliwość transmisji go za pomocą komunikatora Skype

§ 5
Zasady składania i realizacji Zamówienia

1.    W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)   kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Wróć do zakupów” lub wybranie opcji “Przejdź do kasy”;

c)   wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do kasy” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego;

d)   wybrać sposób płatności za zamówienie;

e)   zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

f)    kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności.

g) Po zaksięgowaniu płatności, na adres email podany w formularzu zamówienia zostanie wysłany link do pobrania materiałów.

2.      Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

a)    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

b)    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c)    oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.[2].

3.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji profilu, zdjęć i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

4. Zgłoszenie chęci zamieszczenia profilu wiąże się z uiszczeniem jednorazowej opłaty obsługowej w wysokości 70zł

5. Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą przedstawiać osób poniżej lat 18, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą powodować działań prawnych przeciwko tobie, hotzabawy.eu lub dowolnej innej stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

6. Płatności przy sprzedaży plików, są obsługiwane przez Serwis https://hotzabawy.eu/, Serwis przy zgłoszeniu chęci wypłaty środków pobiera prowizję w wysokości 5% zgromadzonych środków.

7. Zgłoszenie chęci wypłaty środków następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie https://hotzabawy.eu/ i trwa do trzech dni roboczych.

§ 7
Ceny za Produkty

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie Produktu wraz z wszelkimi należnymi podatkami .

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. [3]

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej  Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 8
Weryfikacja profilu

1. Aby uzyskać status profilu zweryfikowanego, należy zgłosić chęć zamieszczenia profilu poprzez formularz na stronie https://hotzabawy.eu/dodaj-profil/, uiścić opłatę obsługową a następnie na kontakt mailowy przesłać: skan dokumentu tożsamości, pisemne oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do publikowanych przez siebie materiałów podpisany własnoręcznym podpisem. Zdjęcia na dokumencie tożsamości musi pokrywać się ze zdjęciami zamieszczonymi w profilu.

§8
Płatność za zamówienie

1.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a)    przelew online lub przelew tradycyjny , oraz BLIK

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a link aktywacyjny do zamówionego Produktu wysyłany jest automatycznie.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
    • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotyczy to produktów elektronicznych).
  6. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.  

§ 11
Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail administrator@hotzabawy.eu

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa klauzula informacyjna, stanowiąca integralna część Regulaminu (załącznik nr 1 polityka prywatności).

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2022 roku

Polityka Prywatności Tutaj